GGZ in de Wijk/

Stadsdeel Zuid

Samen werken aan een wijk waar iedereen welkom is

Toegankelijke wijken waar iedereen zich thuis kan voelen en ook kwetsbare bewoners welkom zijn. Dat is de kern, de droom en het doel van GGZ in de Wijk. GGZ in de Wijk draagt eraan bij dat ook bewoners met een psychische of psychiatrische kwetsbaarheid gastvrij worden ontvangen in de voorzieningen in de buurt. Professionals, vrijwilligers en buurtbewoners maken ruimte voor hen. Kennis over gedrag is daarbij essentieel. Ook daar draagt GGZ in de Wijk aan bij.

 GGZ in de Wijk is een samenwerkingsverband tussen GGZ inGeest, TEAM ED, Dynamo en stadsdeel Zuid van de gemeente Amsterdam. Samen werken zij aan wijken die toegankelijk zijn voor mensen met een psychische kwetsbaarheid.

Dat gebeurt langs vier lijnen:

Verbinding in breed netwerk

Deskundigheidsbevordering

Inzet ervaringsdeskundigen

Inzet coaches zorg en welzijn

GGZ in de Wijk is een aanpak voor en door mensen met een psychische kwetsbaarheid. Hun inzet als vrijwilliger en hun inbreng als deelnemer in het sociaal contact in de wijk dragen bij aan het succes.

 

De basis wordt daarbij gevormd door GGZ-instellingen, welzijnsorganisaties, ervaringsdeskundigen en de gemeente.
In Amsterdam Zuid wordt deze vierhoek gevormd door:

Stadsdeel Zuid

Stadsdeel Zuid staat aan de basis van GGZ in de Wijk door samen met de doelgroep en andere betrokken partijen het beleid rondom bewoners met een GGZ-achtergrond voor te bereiden en te implementeren. Verder helpt het stadsdeel bij het zoeken naar mogelijkheden om het project structureel te financieren, zodat de aanpak in de wijken geborgd kan worden.

GGZ inGeest

Ieder mens is uniek. De aanpak naar herstel dus ook. Met die kennis biedt GGZ inGeest gespecialiseerde psychiatrische zorg aan jongeren, volwassenen en ouderen. Met oog voor hun persoonlijke situatie en naaste omgeving en waar mogelijk of nodig samen met netwerkpartners, zoals welzijnsorganisaties, de gemeente, GGD, UWV en andere partijen. Binnen het project van GGZ in de Wijk brengt GGZ inGeest specialistische kennis in over mensen met een GGZ-achtergrond.

TEAM ED

Ervaringsdeskundigen van TEAM ED organiseren laagdrempelige activiteiten in de Huizen van de Wijk. In deze zogenoemde EDplaatsen staat sociaal en maatschappelijk herstel centraal. Iedereen is er welkom – als deelnemer en na verloop van tijd mogelijk ook als vrijwilliger. Daarnaast ondersteunen de ervaringsdeskundigen van TEAM ED kwetsbare buurtbewoners individueel in de Vliegende Brigades en dragen zij hun kennis over in trainingen en workshops.

Dynamo

Welzijnsorganisatie Dynamo helpt bewoners om actief mee te doen aan de samenleving. Dynamo smeedt en verstevigt sociale netwerken en helpt mensen die zich voor anderen inzetten. Ook zoekt Dynamo mensen op die buiten de boot dreigen te vallen en stimuleert hen actief te worden in de buurt. Participatie, daar gaat het om. Binnen GGZ in de Wijk vertegenwoordigt Dynamo (de kennis van) het totale welzijnsaanbod in stadsdeel Zuid.

In 2015 startte GGZ in de Wijk in stadsdeel Zuid.

In 2015 startte GGZ in de Wijk in stadsdeel Zuid in Amsterdam. Gemeente, zorg- en welzijnsinstellingen en ervaringsdeskundigen werken binnen de aanpak samen met mensen met een psychische kwetsbaarheid om ervoor te zorgen dat de wijken toegankelijk worden voor iedereen. Met elkaar werken we toe naar GGZ-vriendelijke wijken.
Heeft u vragen of wilt u ondersteuning in uw wijk? De coaches van GGZ in de Wijk ondersteunen professionals en vrijwilligers. Ook kunt u een verzoek doen voor de inzet van een ervaringsdeskundige.

De resultaten

• beter toegeruste professionals en vrijwilligers

• meer inzet van ervaringsdeskundigheid

• betere aansluiting van welzijnsaanbod bij de doelgroep

• betere toeleiding van de doelgroep naar zorg of ondersteuning

• een groter netwerk van ketenpartners

• betere samenwerking tussen de ketenpartners

• meer kennis over de doelgroep bij de ketenpartners

• grotere sociale toegankelijkheid van de wijk

Hoe doen we dat?

Verbinding in breed netwerk

De kracht van GGZ in de Wijk is het netwerk. Doel is de samenwerking in het netwerk te vergroten en het netwerk te verbreden. De coaches en ervaringsdeskundigen zijn daarbij de spil. Zij verbinden kwetsbare bewoners, organisaties, ondernemers en sleutelfiguren in de wijk. Het netwerk wordt daarmee zo fijnmazig dat ondersteuning snel en laagdrempelig ingezet kan worden.

Inzet coaches zorg en welzijn

Binnen GGZ in de Wijk werken coaches zorg en coaches welzijn samen met de coördinator van TEAM ED. Zo borgen we dat vanuit verschillende perspectieven gekeken wordt naar de toegankelijkheid van de wijkvoorzieningen en kennis en ervaring worden ingezet. De coaches ondersteunen professionals, vrijwilligers en buurtbewoners in het omgaan met mensen met een psychische kwetsbaarheid. Ook professionals van de maatschappelijke dienstverlening, gemeente, woningbouw en politie kunnen met vragen over de doelgroep bij de coaches terecht.

Inzet ervaringsdeskundigen

GGZ in de Wijk is bij uitstek een aanpak voor en door mensen met een psychische of psychiatrische kwetsbaarheid. De inzet van ervaringsdeskundigen borgt dat. De ervaringsdeskundigen bieden kwetsbare bewoners een luisterend oor en wijzen hen de weg naar de voorzieningen in de wijk. De EDplaatsen en Vliegende Brigades zijn daarbij bijzonder belangrijk. In stadsdeel Zuid zijn er drie EDplaatsen.

Deskundigheidsbevordering

Hoe ga je om met bepaald gedrag? Hoe geef je ruimte? En hoe geef je je grenzen aan? Kennis over gedrag is essentieel, wanneer professionals en vrijwilligers omgaan met mensen met een psychische kwetsbaarheid. Daarom biedt GGZ in de Wijk de basistraining Bouwstenen voor een GGZ-vriendelijke wijk. Daarnaast geven de coaches in samenwerking met GGZ inGeest/Prezens uiteenlopende maatwerktrainingen, individuele coaching en advies.

Wij staan open voor al uw vragen.

De coaches van GGZ in de Wijk zijn afkomstig uit het werkveld van GGZ en welzijn. Zij zijn het aanspreekpunt voor ketenpartners in zorg, welzijn, maatschappelijke dienstverlening en wijkzorg.

Heeft u in uw werk te maken met mensen met een psychische kwetsbaarheid? Heeft u een vraag of wilt u ondersteuning of advies in het omgaan met moeilijk te begrijpen gedrag, belt u dan met één van de coaches. Wilt u meer informatie over de inzet van een ervaringsdeskundige? Belt u dan met de coördinator van TEAM ED.

 

De afgelopen jaren hebben veel professionals en vrijwilligers die in de wijk werken een training gevolgd. “Ze hebben onder meer geleerd het gesprek aan te gaan met mensen met een GGZ-achtergrond, om vragen te stellen. Kan ik iets voor je betekenen? Of: ik maak me zorgen, heb je contact met de huisarts hierover? De training gaat natuurlijk ook over het stellen van grenzen. Iedereen is welkom, maar manipulatief of agressief gedrag kan en mag je niet accepteren.”

Moni Hanasbei, Dynamo

Neem contact op met de coaches

Greet Muyllaert

Greet Muyllaert

coach GGZ / Pijp & Buitenveldert

06 20719155
g.muyllaert@ggzingeest.nl

Ingrid de Jong

Ingrid de Jong

coach GGZ / Ouderen

06 10969357
i.dejong@ggzingeest.nl

Renée Adelmeijer

Renée Adelmeijer

coach GGZ

06 12097336
r.adelmeijer@actenz.nl

Sara Bruinsma

Sara Bruinsma

coach Welzijn / Zuid

06 19927718
Sbruinsma@dynamo-amsterdam.nl

Eric van Bolhoven

Eric van Bolhoven

coördinator TEAM ED / Zuid (tijdelijke vervanger)

06 42528197
eric@teamed.nl

‘Je hebt maar één persoon nodig die je raakt’

“Je ziet mensen opbloeien omdat ze weer ergens bij horen en zich nuttig voelen. En sommige mensen zijn gewoon graag alleen. Niet iedereen hoeft een vol sociaal leven te hebben, dat moet je respecteren. Door het project zijn de lijntjes korter geworden en zijn wij een bekend gezicht bij organisaties in de wijk. Ik vind het heel sterk dat niet alles vanaf het begin was vastgelegd in protocollen en procedures, maar dat we echt de tijd hadden om het project samen vorm te geven.”

Greet Muyllaert, GGZ inGeest

In Zuid wonen best veel mensen die nauwelijks hun huis uitkomen en moeilijk contact maken met anderen. Ik zoek die mensen op. Natuurlijk bel ik wel altijd even van tevoren, ik sta niet zomaar voor de deur. De ene keer laten ze me makkelijker toe dan de andere. Het is net hoe ze zich voelen. Voor hen is het in ieder geval prettig dat ik ook uit de GGZ kom, dat voelt vertrouwd. Dat ze me binnenlaten, zegt wel wat natuurlijk.

 

Paul van Schaik,TEAM ED

Mensen met een GGZ-achtergrond weten de weg naar het Huis van de Wijk nu makkelijker te vinden. Niet alleen naar de EDplaatsen, waar mensen samen werken aan hun herstel maar ook naar het reguliere aanbod. Coördinatoren en vrijwilligers zijn door trainingen beter toegerust om open te staan voor de doelgroep. Ook het netwerk is versterkt; mensen en organisaties in de wijk weten elkaar beter te vinden. We praten bovendien niet meer over ziektebeelden, maar over gedrag. En daar kun je mensen zo nodig op aanspreken.”

Chris van der Kroon, Gemeente Amsterdam

Samen werken aan een wijk waar iedereen welkom is. Wilt u meer weten?