GGZ in de Wijk/

Stadsdeel Oost

Samen werken aan een wijk waar iedereen welkom is

Geïnspireerd door de aanpak GGZ in de Wijk in stadsdeel Zuid, startte in 2020 de uitrol van de aanpak in stadsdeel Oost. Samen optrekken om de wijk toegankelijk te maken voor Amsterdammers met een psychische of psychiatrische kwetsbaarheid vormde ook hier de kern. Door bewoners met GGZ-ervaring te betrekken, dragen wij bij aan sociaal herstel én aan een wijk waar iedereen mee kan doen.

Door bewoners met GGZ-ervaring in de wijk te betrekken, ontstaat ruimte voor de ander.

 

De basis wordt daarbij gevormd door GGZ-instellingen, welzijnsorganisaties, ervaringsdeskundigen en de gemeente.
In Amsterdam Oost wordt deze vierhoek gevormd door:

Stadsdeel Oost

Armoede, lage participatie, eenzaamheid en verminderde regie over het eigen leven in diverse buurten van het stadsdeel Oost, waren de aanleiding om in 2020 de aanpak GGZ in de Wijk te omarmen. Het stadsdeel zet in op toegankelijke ontmoetingsactiviteiten, het tijdig signaleren van problemen en het doorverwijzen naar hulpverlening. Ook het betrekken van de informele zorg en buurtbewoners is een van de speerpunten van het stadsdeel. Het betrekken en het versterken van de sociale netwerken van bewoners met een GGZ-achtergrond, vormt daarbij de kern van het project.

Arkin

De zorg anders inrichten. Dat is de drijfveer van Arkin om in stadsdeel Oost deel te nemen aan GGZ in de Wijk. De samenwerking met sociale partners, met het team Preventie en de GGZ-coaches zorgt ervoor dat mensen beter in beeld blijven en betere zorg ontvangen in hun eigen woon- en leefomgeving. Arkin gaat daarbij uit van positieve gezondheid, waarbij niet de ziekte, maar juist de veerkracht van bewoners aangesproken wordt. Samen met de sociale partners in de wijk wil Arkin bijdragen aan sociaal herstel.

TEAM ED

Ervaringsdeskundigen van TEAM ED organiseren laagdrempelige activiteiten in de Huizen van de Wijk. In deze zogenoemde EDplaatsen staat sociaal en maatschappelijk herstel centraal. Iedereen is er welkom – als deelnemer en na verloop van tijd mogelijk ook als vrijwilliger. Daarnaast ondersteunen de ervaringsdeskundigen van TEAM ED kwetsbare buurtbewoners individueel in de Vliegende Brigades en dragen zij hun kennis over in trainingen en workshops.

Dynamo

Welzijnsorganisatie Dynamo helpt bewoners om actief mee te doen aan de samenleving. Dynamo smeedt en verstevigt sociale netwerken en helpt mensen die zich voor anderen inzetten. Ook zoekt Dynamo mensen op die buiten de boot dreigen te vallen en stimuleert hen actief te worden in de buurt. Participatie, daar gaat het om. Binnen GGZ in de Wijk vertegenwoordigt Dynamo (de kennis van) het totale welzijnsaanbod in stadsdeel Oost.

Herstel in Oost

Hoe ga je om met kwetsbaarheid? Hoe geef je kwetsbaarheid een plek in je leven? Hoe bouw je een zinvol bestaan op? Door kwetsbaarheid te accepteren, werken wij toe naar een wijk waar kansen liggen.

Professionals en vrijwilligers werken samen aan een stadsdeel waar bewoners met een GGZ-achtergrond zich welkom en gezien voelen. Het perspectief van de bewoner met zijn mogelijkheden of moeilijkheden staat hierin centraal. De aanpak richt zich op heel Oost, met als focusgebieden de Dapperbuurt, Transvaalbuurt en Oosterparkbuurt. In deze buurten van Oud-Oost wonen relatief gezien veel mensen met een GGZ-achtergrond. Juist daarom is het van groot belang dat er samengewerkt wordt om mensen een natuurlijke plek in de wijk te bieden.

Speerpunten in Oost

Verminderen van stigma

Professionals, vrijwilligers en buurtbewoners beter toerusten om bewoners met GGZ-ervaring te ontvangen en om duurzaam met hen samen te werken. Dit doen wij door deskundigheidsbevordering: workshops, trainingen, voorlichting.

Vergroten van gastvrijheid

Het aansluiten van het welzijnsaanbod op vragen en behoeften van bewoners met een GGZ-ervaring. Communicatie vergroten naar de doelgroep (en hun netwerk).

Versterken van veiligheid

De toeleiding van de doelgroep naar passende zorg en/of welzijnsactiviteiten. Het actief signaleren van moeilijkheden waar men tegenaan loopt en daar samen oplossingen voor zoeken.

Deskundigheidsbevordering

Hoe ga je om met bepaald gedrag? Hoe geef je ruimte? En hoe geef je je grenzen aan? Kennis over gedrag is essentieel, wanneer professionals en vrijwilligers omgaan met mensen met een psychische kwetsbaarheid. Daarom biedt GGZ in de Wijk de basistraining Bouwstenen voor een GGZ-vriendelijke wijk. Daarnaast geven de coaches in samenwerking met GGZ inGeest/Prezens uiteenlopende maatwerktrainingen, individuele coaching en advies.

Wij staan open voor al uw vragen.

De coaches van GGZ in de Wijk zijn afkomstig uit het werkveld van GGZ en welzijn. Zij zijn het aanspreekpunt voor ketenpartners in zorg, welzijn, maatschappelijke dienstverlening en wijkzorg.

Heeft u in uw werk te maken met mensen met een psychische kwetsbaarheid? Heeft u een vraag of wilt u ondersteuning of advies in het omgaan met moeilijk te begrijpen gedrag, belt u dan met één van de coaches. Wilt u meer informatie over de inzet van een ervaringsdeskundige? Belt u dan met de coördinator van TEAM ED.

 

De afgelopen jaren hebben veel professionals en vrijwilligers die in de wijk werken een training gevolgd. “Ze hebben onder meer geleerd het gesprek aan te gaan met mensen met een GGZ-achtergrond, om vragen te stellen. Kan ik iets voor je betekenen? Of: ik maak me zorgen, heb je contact met de huisarts hierover? De training gaat natuurlijk ook over het stellen van grenzen. Iedereen is welkom, maar manipulatief of agressief gedrag kan en mag je niet accepteren.”

Moni Hanasbei, Dynamo

Neem contact op met de coaches

Harrison Pedro

Harrison Pedro

coach GGZ

06 21586213
harrison.Pedro@roads.nl

Monica Smit

Monica Smit

coach GGZ

06 50989320
monica.smit@roads.nl

Moni Hanasbei

Moni Hanasbei

coach Welzijn

06 26633546
MHanasbei@dynamo-amsterdam.nl

Erica van Broeckhuijssen

Erica van Broeckhuijssen

coördinator TEAM ED

06 28035656
erica@teamed.nl

Samen werken aan een wijk waar iedereen welkom is. Wilt u meer weten?